Gwarancja i zwrot

1. DEFINICJE

1.1 Gwarant, Producent - właściciel marki BRANDE, tj. Primagran Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce: Żuławki 15C, 82-103 Stegna, KRS 0000367567, Regon 221041203, NIP: 9571039974, BDO: 000150841.

1.2 Autoryzowany Dystrybutor BRANDE - osoba fizyczna lub prawna, która została oficjalnie wyznaczona przez Primagran do sprzedaży i rozprowadzania produktów marki BRANDE na terenie Polski; lista autoryzowanych dystrybutorów BRANDE dostępna jest na stronie www.brande.pl.

1.3 Konsument - zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego osoba fizyczna nabywająca od Autoryzowanego Dystrybutora BRANDE Produkty bez związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Zlewozmywaki granitowe - zlewozmywaki marki BRANDE produkowane przez Primagran.

1.5 Akcesoria - syfony, deski kuchenne, zwijane ociekacze, wkładki ociekowe, na które Primagran udziela gwarancji.

1.6 Produkty – Zlewozmywaki granitowe i Akcesoria razem.

2. ZAKRES GWARANCJI

           2.1  Niniejsza gwarancja dotyczy Produktów.

2.2 Warunki niniejszej gwarancji dotyczą wyłącznie Produktów zakupionych od Primagran lub u Autoryzowanego Dystrybutora BRANDE przez Konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

2.3 Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie kraju, w którym dany Produkt został zakupiony bezpośrednio od Primagran albo od Autoryzowanego Dystrybutora

BRANDE. Lista Autoryzowanych Dystrybutorów BRANDE dostępna jest na stronie www.brande.pl

3. OŚWIADCZENIA GWARANTA

3.1 Produkty spełniają europejskie normy jakości i zostały wyprodukowane bez żadnych wad.

3.2 Gwarantujemy prawidłowe działanie Produktów pod warunkiem ich zamontowania, użytkowania i konserwacji zgodnie z Instrukcjami dostępnymi do pobrania na stronie www.brande.pl

4. OKRES GWARANCJI

4.1 Okres gwarancji wynosi:

4.1.1 Dla Zlewozmywaków granitowych – 40 lat

4.1.2. Dla Akcesoriów – 2 lata.

4.2 Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży Produktu Konsumentowi, na podstawie dowodu zakupu tj. faktura lub paragon, na którym widnieje dokładna nazwa i model Produktów BRANDE oraz nazwa i adres sprzedawcy, który jest Autoryzowanym dystrybutorem BRANDE.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA

5.1 Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne Produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy Producenta.

5.2 Odpowiedzialność Gwaranta za Zlewozmywaki granitowe obejmuje ich strukturalne wady materiałowe, tj. odbarwienia i pęknięcia wewnętrzne powstałe w Zlewozmywakach granitowych oraz odkształcenia powstałe w procesie produkcyjnym z zastrzeżeniem, że nie stanowią wady lub usterki Zlewozmywaka granitowego i nie podlegają niniejszej gwarancji wynikające z procesu technologicznego:

5.2.1 wygięcia i/lub zmiany grubości do 2,5 mm jako wygięcia, które mogą być zniwelowane poprzez odpowiedni montaż Zlewozmywaka granitowego.

5.2.2 wygięcia i/lub zmiany grubości większe niż 2,5 mm stwierdzone po montażu Zlewozmywaka granitowego.

5.3 Odpowiedzialność Gwaranta za Akcesoria obejmuje ich kompletność, strukturalne wady materiałowe, w szczególności: kompletność zestawu, sprawność mechanizmu przy syfonie automatycznym, szczelność systemu i uszczelek.

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktu, które powstały z przyczyn innych niż tkwiące w Produkcie w momencie wydania go Konsumentowi.

6.2 Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewykonywania czynności konserwacyjnych których powinien dokonywać Konsument, opisanych w Instrukcji montażu, np. czyszczenie, odkamienianie, bieżące konserwacje powierzchni, dbałość o Produkt.

6.3 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku:

6.3.1 Zawinionych uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych,

6.3.2 Nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu powodującego jego uszkodzenie, w tym niezgodnego z instrukcją bądź nieumiejętnego wybijania lub wiercenia otworów, w tym między innymi wybijania otworów po montażu Zlewozmywaka granitowego,

6.3.3 Przeróbek i napraw przeprowadzonych niezgodnie z Instrukcjami BRANDE

6.3.4 Zastosowania nieoryginalnych części przy montażu, demontażu lub naprawie Produktu,

6.3.5 Niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji, w szczególności użycia niewłaściwych środków czyszczących, braku właściwej pielęgnacji,

6.3.6 Innych wad spowodowanych nie dochowaniem należytej staranności przez Konsumenta,

6.3.7 Wysokiego zanieczyszczenia wody lub instalacji powodującego uszkodzenie Produktu,

6.3.8 Używania Produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w tym używanie ociekacza lub kieszeni niezgodnie z ich przeznaczeniem.

           6.3.9        Zużycia Produktów powstałego w trakcie normalnej eksploatacji.

6.4 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób i mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w niniejszym paragrafie.

6.5 Gwarancją nie są objęte wady Zlewozmywaków granitowych stanowiące podstawę do zakwalifikowania danego Zlewozmywaka granitowego jako Produkt kategorii B i w efekcie wpływające na obniżenie ceny sprzedaży danego Zlewozmywaka granitowego, co zostało wskazane w sklepie .

6.6 Powłoka Zlewozmywaka granitowego powinna być sprawdzona przez Konsumenta w miejscu dokonywania zakupu lub przy odbiorze dostawy, również, jeżeli Zlewozmywak granitowy jest oryginalnie zapakowany. Uszkodzenia mechaniczne powłoki Zlewozmywaka granitowego stwierdzone po jego odebraniu bez uwag od Autoryzowanego dystrybutora BRANDE, wykluczają odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za braki w dostarczonych elementach, o ile nie zostały zgłoszone bezpośrednio przy zakupie lub przy odbiorze dostawy. Do sprawdzenia ich kompletności Konsument jest zobowiązany przy wydaniu mu Produktów przez Autoryzowanego dystrybutora BRANDE.

6.7 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, umyślnych lub przypadkowych uszkodzeń, uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, uszkodzeń będących otarciami lub zarysowaniami.

 

7. PROCEDURA REKLAMACYJNA

7.1 Zgłoszenie reklamacji.

                         7.1.1    Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu wady.

                         7.1.2     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

a)    dane Konsumenta (imię, nazwisko, dane kontaktowe),

b)    nazwę reklamowanego Produktu,

c)     dowód zakupu faktura lub paragon,

d)    szczegółowy opis wady wraz z potwierdzającą to dokumentacją zdjęciową,

7.1.3 W przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu reklamacyjnym, zgodnie z par. 7.1.2, Gwarant wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niż 7 dni. W tej sytuacji termin rozpatrywania zgłoszenia przez Gwaranta wydłuża się odpowiednio o czas oczekiwania na uzupełnienie braków.

                         7.1.4     Konsument powinien wysłać Gwarantowi zgłoszenie reklamacyjne:

a)    mailem na e-mail Gwaranta kontakt@brande.pl lub

b)    pisemnie pod adres: Primagran sp. z o.o., Żuławki 15c, 82-103 Stegna, Polska.

7.1.5 Gwarant rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania i przesyła odpowiedź Konsumentowi na jego adres z informacją o:

a)  uznaniu reklamacji wraz ze sposobem jej załatwienia, albo

b)  odrzuceniu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

                          7.2        Uprawnienia.

                         7.2.1     Uprawnienia z gwarancji obejmują:

a)    naprawę Produktu, albo

b)    wymianę wadliwego Produktu na nowy - wolny od wad.

7.2.2 Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia wady spośród możliwości określonych w punkcie powyżej.

                         7.2.3    W przypadku braku możliwości wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad (np.

w przypadku niedostępności danego modelu na rynku), Konsument może otrzymać Produkt podobny.

7.2.4 Gwarant nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą Produktów, w szczególności demontażu i ponownego zamontowania Produktów.

7.2.5 Warunkiem wydania nowego Produktu jest uprzedni zwrot Gwarantowi wadliwego kompletnego Produktu na koszt Gwaranta. Zwracany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony. Zwrotu należy dokonać na adres: Magazyn Primagran, ul. Starocińska 8, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Polska

7.2.6 Uznane wady będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji. W przypadku konieczności importu części zamiennych Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wskazanego powyżej terminu po wcześniejszym poinformowaniu o tym Konsumenta.

8. NIEUZASADNIONE KOSZTY

Wszystkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Konsument na podstawie niniejszej Gwarancji.

9. OBOWIĄZKI KONSUMENTA

Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawarte są w Instrukcji montażu. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji, Instrukcją montażu oraz ich przestrzegania.

 

10. INFORMACJE DODATKOWE

10.1. W przypadku uznania reklamacji i wymiany Produktu, okres gwarancji biegnie na nowo. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, okres gwarancji biegnie na nowo tylko w odniesieniu do wymienionej części Produktu.

10.2 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego gwarancją Konsument nie mógł z niego korzystać.

10.3 Niniejsza Gwarancja na Produkty w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawęża, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub o odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

10.4 Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów podyktowanych postępem technicznym bez uprzedniego zawiadomienia.