Regulamin newslettera

Regulamin newslettera dla marki Brande

§ 1 Definicje

 1. Newsletter  – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące oferty marki Brande, w tym informacje o ofertach oraz promocjach.
 2. Strona – strona internetowy „Brande.pl” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Brande.pl
 3. Usługodawca - Primagran Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żuławki 15 C 82-103 Stegna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000367567, posiadająca NIP: 9571039974, REGON: 221041203, o kapitale zakładowym wynoszącym 500 000,00 zł właściciel marki Brande.
 4. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@brande.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  2. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na Stronie. 
 3. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 4. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 3 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: kontakt@brande.pl
 5. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres email Usługodawcy: odo@primagran.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.